กิจกรรม/ผลงาน
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 อบต.หนองเดิ่น ลงพื้นที่แจกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 อบต.หนองเดิ่น ลงพื้นที่แจกเงินเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน แก่ประชาชนในพื้นที่
12 3
สอบถาม