กิจกรรม/ผลงาน
นที่ 11 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมมอบรถเข็นให้คนพิการบ้านภูสวาท
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น เข้าร่วมครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 สัมมนาแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ"
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ หาดสีดาบ้านหนองเดิ่นท่า
วันที่ 1 - 5 เมษายน 2562 โครงการ ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ ประจำปี 2562
วันที่ 16 มีนาคม 2562 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองเดิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือเหตุไฟไหม้โกดังเก็บยางแผ่น
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมโครงการถนนสายหลักสายรอง และชุมชน ครั้งที่ 5/62
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยและกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรยกย่องบุคคลต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ด้านการให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง อบต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 กิจกรรมโครงการถนนสายหลัก-สายรอง และชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 3 ณ ถนนหน้า อบต.หนองเดิ่น - บ้านหนองเดิ่นเหนือ ม.2
12