กิจกรรม/ผลงาน
นที่ 11 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดบึงกาฬ
12