นายโอฬาร วงศ์สุริยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีร์ธวัช มีเหง้า
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(ว่าง)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(ว่าง)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายลือเดช มาตรเรียง
จ้างเหมาบริการงานประปา
นางสาวพูนสินย์ คำปาน
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง
นางสาวจิตราพร ผาพานทอง
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง
นายกฤษดินฐ์ ทองขาว
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประปา
นายสุริยันต์ โคตรทองวงค์
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประปา
นายสัตธัน มีเหง้า
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประปา
นายปรีชา ศรีหาเนตร
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวุฒิชัย ประเคนคะชา
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ด้านประปา