นายยงยุทธ อะโคตมี
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสรัญญา ผดุงกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายบวรฤทธิ์ ประเคนคะชา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิชิต อุทัยศรี
จ้างเหมาเก็บขยะ
นายชาติไทย ศรีพรมมี
จ้างเหมาเก็บขยะ
นายแสงดาว ศรีพรมมี
จ้างเหมาเก็บขยะ
นายเสถียร เสนานนท์
คนงานจ้างเหมาเก็บขยะ
นางสาวจุฑารัตน์ โยโธ
จ้างเหมาปฏิบัติงาน ในกองสาธารณสุขฯ
นางสาวรัตนา โมหนองเดิ่น
จ้างเหมาปฏิบัติงานในกองสาธารณสุข (อสบ.)
นางสาววรันธร สมบูรณ์รัตน์
จ้างเหมาปฏิบัติงานในกองสาธารณสุข (อสบ.)
สอบถาม