นายยงยุทธ อะโคตมี
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสรัญญา ผดุงกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายบวรฤทธิ์ ประเคนคะชา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิชิต อุทัยศรี
จ้างเหมาเก็บขยะ
นายชาติไทย ศรีพรมมี
จ้างเหมาเก็บขยะ
นายแสงดาว ศรีพรมมี
จ้างเหมาเก็บขยะ
นายภูริพัฒน์ เคนหาราช
จ้างเหมาเก็บขยะ
นางสาวอรรัมภา พิมพ์วิชา
จ้างเหมาปฏิบัติงาน ในกองสาธารณสุขฯ
นางสาวรัตนา โมหนองเดิ่น
จ้างเหมาปฏิบัติงานในกองสาธารณสุข (อสบ.)
นางสาววรันธร สมบูรณ์รัตน์
จ้างเหมาปฏิบัติงานในกองสาธารณสุข (อสบ.)
สอบถาม