นายพุทธิพงษ์ กันยาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
081-7686938
นายพุทธิพงษ์ กันยาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
081-7686938
นางสาวสุภาพร โยโธ
นิติกรปฏิบัติการ
นางอินทร์จันทร์ คำมุงคุณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอภิรดี เฉลาชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอานนท์ วรรคดี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(ว่าง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายประภาส ดาราษี
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
นางสาววรรณา แพงจันทร์
จ้างเหมาปฏิบัติงานแม่บ้าน
นางสาวจารุวรรณ โฉมเฉลา
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานปลัด
นายคำบา สีผา
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ภารโรง
นายภาคภูมิ หงษ์พินิจ
จ้างเหมาปฏิบัติงานในสำนักปลัด
นายวิชัย โขงชัยภูมิ
คนงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ ประจำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านหนองคังคา
นายพิสุทธิ์ อินทรงาม
คนงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเดิ่นท่า
นายประเทือง จอมทิพย์
คนงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ ประจำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านหนองคังคา