นายพุทธิพงษ์ กันยาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
081-7686938
นายพุทธิพงษ์ กันยาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
081-7686938
นางสาวสุภาพร โยโธ
นิติกรปฏิบัติการ
นางอินทร์จันทร์ คำมุงคุณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอภิรดี เฉลาชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายทวีศักดิ์ ชาพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายประภาส ดาราษี
จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ
นายไพฑูรย์ อ้วนอินทร์
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสำนักปลัด (ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาววรรณภา แพงจันทร์
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสำนักปลัด
นางสาวพิมพ์นิภาภรณ์ พิจกลาง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสำนักปลัด (ช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
นายคำบา สีผา
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสำนักปลัด
นายนนทวัฒน์ อ้วนอินทร์
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสำนักปลัด (ช่วยงานธุรการ)
นายวิชัย โขงชัยภูมิ
จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองคังคา (แห่งที่ 1)
นายพิสุทธิ์ อินทรงาม
จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเดิ่นท่า
นายประเทือง จอมทิพย์
จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองคังคา (แห่งที่ 2)
(ว่าง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
สอบถาม