นายวรวุฒิ ศรีสว่าง
ประธานสภา อบต.
098-3198799
นายสุรพล จอมคำสิงห์
รองประธานสภา อบต.หนองเดิ่น
087-9556450
นายประจวบ โคตะมี
สมาชิกสภา อบต.หนองเดิ่น ม.1
062-1642284
นายสะเทือน สุขทน
สมาชิกสภา อบต.หนองเดิ่น ม.3
091-0508822
นายพรเทพ ท้าวดี
สมาชิกสภา อบต.หนองเดิ่น ม.5
063-8631513
นายวิทยา พรมพันห่าว
สมาชิกสภา อบต.หนองเดิ่น ม.6
099-0255927
นายไพวัน อุกฤษฎิ์
สมาชิกสภา อบต.หนองเดิ่น ม.7
089-6615700
สอบถาม