วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ        

“ตําบลน่าเที่ยวน่าอยู่  ผู้คนสุขภาพดี  มีอาชีพยั่งยืน


พันธกิจ

1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์และเชิงพาณิชย์และเชิงอนุรักษ์

2.ส่งเสริมการปลูกยางพาราและการเกษตรอื่นๆ

3.ส่งเสริมการอุตสาหกรรมในครอบครัว และการประกอบอาชีพอื่นๆของราษฎร

4.กําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

5.คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.จัดให้มีและบําารุงรักษาทางบกและทางน้ำ ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

7.ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

8.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

9.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

10.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.เพื่อก่อให้เกิดรายได้จาการท่องเที่ยวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการปลูกจิตสําานึกของคนในท้องถิ่น ในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

2.ให้มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดเท่าที่จะทําได้

3.ประชาชนมีอาชีพหลัก อาชีพเสริม และมีรายได้เพียงพอ

4.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

5.บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.การคมนาคมภายในหมู่บ้าน ตําาบล และการขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกทั่วถึง มีน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอ มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

7.มีสนามกีฬา มีสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและออกกําาลังกายที่เพียงพอ

8.การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและการสวัสดิการสังคมที่ดีของประชาชน

9. ประชาชนปลอดจากโรคภัย มีสุขภาพพลานามัยที่ดี

10.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการขององค์กร

สอบถาม