การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๔ นาที/ราย

2.จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๔ นาที/ราย

3.จัดเก็บภาษีป้าย ๔ นาที/ราย

4.ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

     ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง ๑๕ วัน/ราย

     ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต ๑๕ วัน/ราย

5.สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ๓ ชม./ราย

6.ช่วยเหลือสาธารณภัย ปฏิบัติทันที

7.จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักโรงแรม ๕ นาที/ราย

8.รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ให้แจ้งตอบรับดำเนินการ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๓ วัน

9.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒๐ วัน/ราย (๑๓๐ ประเภท) ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

10.การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ๒๐ วัน/ราย(พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม)

     ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

11.การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ ๒๐ วัน/ราย

     ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

12.รับชำระหนี้เงินกู้ยืมของกลุ่ม ๔ นาที/ราย

13.งานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ ปฏิบัติทันที

14.การขอยืมวัสดุอุปกรณ์ ๑๐ นาที/ราย

15.งานข้อมูลข่าวสารทางราชการ ๕ นาที/ราย

16.ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ๒๐ วัน/จุด

17.ยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพ (รายใหม่)   ๓ วัน

สอบถาม