ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนE-PLAN http://e-plan.dla.go.th/

ระบบบันทึกบัญชีE-LAAS http://km.laas.go.th/laaskm/

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์E-Report http://ereport.dla.go.th/

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐEGP http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp

ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ http://welfare.dla.go.th/

ระบบการศึกษาท้องถิ่นsis http://sis.dla.go.th/index.jsp

ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. ccis http://ccis.dla.go.th/

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก อปท. ele http://ele.dla.go.th/

สอบถาม