นายบัวไข ประเคนคะชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
099-1671199
นายสามารถ โคตะมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
094-3908517
นายถาวร พรมจันทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
086-0630712
นายเฉลิมชัย จันดาประดิษฐ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
093-4932270
สอบถาม