นายยงยุทธ อะโคตมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอัญชลี นครชัย
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางรสสุคนธ์ สง่าดี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวกานติมาณัฏฐ์ พรมจันทา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวทัศวรรณ์ ศรีวะสุทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวละอองดาว หล้ากันยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายคมเพชร เพชรชัยวงค์
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง
นางสาวภัทรวดี โคตะมี
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง
นางสาวผสุรัตน์ สุรินาม
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง
นายปิยรักษ์ พิมพ์สุวรรณ
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง