นายยงยุทธ อะโคตมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอัญชลี นครชัย
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางรสสุคนธ์ สง่าดี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวกานติมาณัฏฐ์ พรมจันทา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ว่าง
นางสาวละอองดาว หล้ากันยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายคมเพชร เพชรชัยวงค์
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง
นางสาวสุทธิพร พันธิยา
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง
นายสุรศักดิ์ ประเคนคะชา
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง
นางสาวธัญสุดา นุชิต
จ้างเหมาปฏิบัติงานในกองคลัง
สอบถาม