ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัตงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่ระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง
สอบถาม