กิจกรรม/ผลงาน
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ เพื่อการผลิต

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น นำโดยนายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกติดตามผลดำเนินโครงการฯ ครบหนึ่งเดือน
ที่บ้านเทพมีชัยและบ้านหนองเดิ่นท่า พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้ร่วมโครงการฯ

สอบถาม