กิจกรรม/ผลงาน
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการสงเคราะห์ค่าเดินทางรักษาพยาบาลของผู้ป่วยยากไร้

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อขอรับการช่วยเหลือจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และแนะนำให้ผู้ป่วยได้ปรึกษากับ โรงพยาบาลบุ่งคล้า ในการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

สอบถาม