กิจกรรม/ผลงาน
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุประสบภัยหนาว

        วันที่ 13 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น 

สอบถาม