กิจกรรม/ผลงาน
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบีียนผู้พิการรายใหม่
    

        กองสวัสดิการสังคม พร้อมนายเฉลิมชัย จันดาประดิษฐ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ลงพื้นที่รับลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ และมอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ, การขอรับค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลของรัฐ ของผู้ป่วยยากไร้, การขอรับกายอุปกรณ์ และ การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  พร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจในการดำรงชีวิตกับผู้พิการในพื้นที่

สอบถาม