กิจกรรม/ผลงาน
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และทำบัตรผู้พิการรายใหม่
    

        กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบบัตรคนพิการรายใหม่ และมอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ พร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจในการดำรงชีวิตกับผู้พิการในพื้นที่