กิจกรรม/ผลงาน
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ หมู่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ได้ให้ความช่วยเหลือในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน นายดอนราช ทุมสา บ้านเลขที่ 47 หมู่ 4 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

สอบถาม