กิจกรรม/ผลงาน
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ได้ให้ความช่วยเหลือในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน นายธานินทร์ พันเจริญ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ