กิจกรรม/ผลงาน
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

   วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองเดิ่น ออกแจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ในพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น