กิจกรรม/ผลงาน
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองเดิ่น ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น 

สอบถาม