กิจกรรม/ผลงาน
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2565

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 กองสวัสิดการสังคม อบต.หนองเดิ่น ลงพื้นที่แจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น