กิจกรรม/ผลงาน
โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

              อบต.หนองเดิ่น ได้จัดโครงการ จัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เกิดกระบวนการทำงานที่บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและประชาชนเพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ คือ คณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองเดิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.หนองเดิ่น ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่สังกัด อบต.หนองเดิ่น