กิจกรรม/ผลงาน
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารและการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบุคลากร สังกัดอบต.หนองเดิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

               เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.หนองเดิ่น ผู้บริหาร อบต.หนองเดิ่น โดยว่าที่ร้อยร้อยตรีหญิงดวงเดือน ลุนเพ็ง ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หนองเดิ่น ได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และได้ร่วมกับบุคลากรสังกัด อบต.หนองเดิ่น ปฏิญาณตนที่จะดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ต่อต้านการทุจริตทุกรู้แบบ ให้ความสำคัญ ต่อการตรวจสอบการกระทำผิดเชิงทุจริตต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น