กิจกรรม/ผลงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.หนองเดิ่น ว่าที่ร้อยร้อยตรีหญิง ดวงเดือน ลุนเพ็ง ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอ อบต.หนองเดิ่น ได้อบรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และมอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่บุคลากรของ อบต.หนองเดิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่คณะผู้บริหารหน่วยงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.หนองเดิ่น เพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ เพื่อให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  1.รายงานผลการการดำเนินการตามนโยการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  2.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  3. แผนพัฒนาบุคลากร ของ อบต.หนองเดิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

  4.ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต. หนองเดิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  5.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  6.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  7.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  8.มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  9.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง