กิจกรรม/ผลงาน
ออกติดตามผลการเลี้ยงกระบือ ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงกระบือเพื่อการผลิต

    วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มอบหมายให้นายถาวร พรมจันทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นพร้อมด้วยนางอินทร์จันทร์ คำมุงคุณ นักทรัพยากรบุคคล ลงพื้นที่บ้านเทพมีชัย หมู่ 7 เนื่องจากได้รับแจ้งจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงกระบือ ว่ามีกระบือ ตกลูกจำนวน 2 ตัว  และแท้งลูกจำนวน 1 ตัว ดังนี้

          1. สัญญาที่ 1 นางประพงษ์ จันทวงษ์ กระบือแม่พันธ์ตกลูก เพศผู้ แม่พันธ์และลูกกระบือสุขภาพแข็งแรงดี

          2. สัญญาที่ 2 นายปฎิวัติ โดนโยธา กระบือแม่พันธ์แท้งลูก หลังการแท้งลูกกระบือแม่พันธ์มีอาการปกติ

          3. สัญญาที่ 4 นางสมคิด จำปามี  กระบือแม่พันธ์ตกลูก เพศเมีย แม่พันธ์และลูกกระบือสุขภาพแข็งแรงดี

      

สอบถาม