กิจกรรม/ผลงาน
ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

   วันที่ 15 กันยายน 2566 นายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย จันดาประดิษฐ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น รายละ 3,000 บาท จำนวน 2 ราย ได้แก่

          1. นายคำสี สีพา หมู่ 4 บ้านหนองคังคา

          2. นายนัฐพงษ์ คุณโดน หมู่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ

ทั้งนี้ มีผู้ได้รับความช่วยเหลือโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร รายละ 3,000 บาท จำนวน 3 ราย ได้แก่

         1. นายบันเทิง พิมสุวรรณ  หมู่ 1 บ้านหนองเดิ่นท่า

         2. นางดุจเดือน ผ่านแสนเสาร์ หมู่ 2 บ้านหนองเดิ่นเหนือ

         3. นางบัวลัย ทุมสา หมู่ 4 บ้านหนองคังคา

สอบถาม