กิจกรรม/ผลงาน
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพในเขตพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น

สอบถาม