กิจกรรม/ผลงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น นำส่งปริมาณขยะอันตราย วัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่จังหวัดบึงกาฬได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวบรวมนำส่งขยะอันตราย ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566
สอบถาม