กิจกรรม/ผลงาน
ลงพื้นท่ี่ให้บริการผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น

นายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ให้บริการคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น ในการทำบัตรประจำตัวคนพิการในกรณีบัตรหมดอายุ และการเปลี่ยนแปลงผู้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ 

สอบถาม