กิจกรรม/ผลงาน
ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่

วันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2566 นายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 2 ราย  1) นายนัฐพงษ์ คุณโดน หมู่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ 2) นางสว่าง ประเคนคะชา หมู่ 2 บ้านหนองเดิ่นเหนือ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้พิการ และสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการทราบ

สอบถาม