กิจกรรม/ผลงาน
โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก-สายรอง และชุมชน ครั้งที่13/2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถานที่วัดศรีสุมณฑารักษ์ บ้านหนองเดิ่นท่า หมู่ที่ 1 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
สอบถาม