กิจกรรม/ผลงาน
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มอบหมายให้นายเฉลิมชัย จันดาประดิษฐ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพในเขตพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น 

สอบถาม