กิจกรรม/ผลงาน
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม ให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพในเขตพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น

สอบถาม